Do Công Ty chưa thanh toán 7 tháng tiền phí quản lý nên website tạm thời ngưng hoạt động.